Liste der Goju-Ryu Katas

Kihon Katas

 • Gekisai-Dai-Ichi
 • Gekisai-Dai-Ni

Kaishu Katas

 • Saifa
 • Seienchin
 • Sanseru
 • Shisochin
 • Seisan
 • Sepai
 • Kururunfa
 • Suparinpai

Tanren Katas

 • Sanchin
 • Tensho